وقتي كه لوله فاضلاب يا اين كه به عبارتي چاه فاضلاب باطن ساختمان از جمله لوله هاي جان دار در آشپزخانه , گرمابه , دستشويي خارجي و توالت ايراني به اختلال بر خورد در او‌لين فرض فارغ از اتلاف دوره با يكي‌از دفترها كمپاني ما تماس حاصل نماييد...