باربيكيو داراي مدل هاي متفاوتي مي باشند و مي توان باربيكيو را طبق سليقه خود و مناسب با فضايي كه در آن قرار دارد تجهيز نمود و مورد استفاده قرار داد.